Meritförteckning - Hans Näslund

   

Utbildning

Fil mag Lund 1961:
slaviska språk (ryska - 3,5 betyg/60 poäng)
nordiska språk (2,5 betyg/40 poäng)
pedagogik (1,5 betyg - 20 poäng)
litteraturvetenskap/litteraturhistoria med poetik (3,5 betyg/60 poäng)

Senare studier:
Tibetanska 20 poäng 1985
Latin 42 poäng 2002

 

Anställningar
 

 

1961--1962

Lunds universitet, slaviska institutionen: assistent (vikariat) samt timanställd lärare i ryska

1963--1966

Lunds universitet, litteraturhistoriska institutionen: assistent (huvudsakligen administrativa arbetsuppgifter)

1967--1968

Lunds universitet, utbildningsbyrån: amanuens/1:e byråsekreterare (fakultetssekreterare, humanistiska fakulteten)

1968--1973

Lunds universitet, utbildningsbyrån: byrådirektör

1973--1977

Nordiska ministerrådet (sekretariatet för nordiskt kulturellt samarbete), Köpenhamn: sektionschef, forskningssektionen

1977--1986

Lunds universitet: avdelningsdirektör (chef för medicinska fakultetens kansli)

1986--1989

Nordiska hälsovårdshögskolan, Göteborg: kanslichef (administrativ chef)

1989--1992

Utbildningsdepartementet: sekreterare i högskoleutredningen (utredningen om vissa undervisningsfrågor i högskolan; U 1989:02): medförfattare till och huvudredaktör för betänkandet Frihet - ansvar - kompetens (SOU 1992:1), huvudförfattare till betänkandet Resurser för högskolans grundutbildning (SOU 1992:44)

1992--1993

Lunds universitet, utredningsenheten: handläggare (avdelningsdirektör)

1993--1995

Lunds universitet, utvärderingenheten: vikarierande utvärderingschef

1996--1999

Lunds universitet, utvärderingsenheten: handläggare (avdelningsdirektör)

2000--2001

Lunds universitet, planeringsenheten: handläggare (avdelningsdirektör)

 

Tillfälliga uppdrag
 

1971 (april--juni)

Utbildningsdepartementet: Sakkunnig (utredningsuppgifter inom ledningsgruppen för programbudgetarbetet avseende högre utbildning och forskning)

1980--1981

Utbildningsdepartementet: Expert i utredningen om forskningens och forskarutbildningens situation i den nya högskolan (U 1979:10; den s k Andrénska utredningen): författare till betänkandet Forskarutbildningens meritvärde (SOU 1981:30), medförfattare till betänkandet Forskningens framtid (SOU 1981:29)

1997

Högskoleverket: sekreterare i bedömargrupp för utvärdering av kvalitetsarbetet vid Stockholms universitet