Translation samples

English-Swedish

German-Swedish

Danish-Swedish

Norwegian-Swedish

Russian-Swedish

 

English-Swedish

Top car manufacturers across the globe choose SKF as their main wheel bearing supplier for quality and safety. With SKF wheel bearing kits we make sure it stays that way throughout the life of the car. The same SKF quality can be found in our full line of spare parts and tools. For more information, contact your SKF representative or visit www.vsm.skf.com

 • SKF Aquamax and other water pumps
 • Suspension kits
 • Wheel bearing kits
 • Clutch release bearings
 • Multi-V belt kits
 • Timing belt kits
 • SKF TensiCheck (belt tension tester)
 • Belt tensioner pulleys
 • SKF IRIS (Integrated Repair Information System)

Back to top

Världens ledande biltillverkare väljer SKF som huvudleverantör av hjullager - för kvalitet och säkerhet. SKF hjullagersatser säkrar att det förblir så under bilens hela livstid. Samma SKF kvalitet återfinns i hela vår linje av reservdelar och verktyg. För mer information kontakta din SKF återförsäljare eller besök www.vsm.skf.com.

 • SKF Aquamax och andra vattenpumpar
 • Upphängningssatser
 • Hjullagersatser
 • Urtrampningslager
 • Multi V-remssatser
 • Kamremssatser
 • SKF TensiCheck (remspänningstest)
 • Remspännrullar
 • SKF IRIS (Integrated Repair Information System)

 

 

German-Swedish

 

Hier einige Neuerungen von PC INSPECTOR™ File Recovery 3.x

 • Findet Laufwerke automatisch auch wenn der Boot Sektor oder die FAT gelöscht oder beschädigt wurde (funktioniert nicht bei NTFS-Systemen)
 • Rekonstruiert Dateien mit original Uhrzeit und Datum
 • Unterstütz zum Abspeichern von rekonstruierten Daten auch Netzwerklaufwerke
 • Rekonstruiert auch Dateien bei denen kein Verweis aus einem Verzeichnis mehr vorhanden ist. Mitbewerberprodukte können solche Dateien nicht mehr rekonstruieren
 • Die "Special Recovery Funktion" unterstützt folgende Dateiformate


Back to top

Några av nyheterna i PC INSPECTOR™ File Recovery 3.x

 • Hittar hårddiskar automatiskt även om boot-sektorn eller FAT raderats eller skadats (fungerar ej med NFTS-system)
 • Återskapar filer med ursprunglig tids- och datumstämpel
 • Stöd för backup av återskapade filer, även över nätverk
 • Återskapar även filer som inte längre finns i en katalog Sådana filer kan inte återskapas av konkurrerande program.
 • Programmets "Special Recovery-funktion" stöder följande filformat

 

 

Danish-Swedish

 

Støjmålingerne skal foretages under sejlads, med en belastning på minimum 90% af den installerede kontinuerlige fremdrivningseffekt, der samtidig kan fremdrive skibet.

Den kontinuerlige maskineffekt bestemmes i overensstemmelse med de internationale standarder, ISO 3046-1:1995(E) for forbrændingsmotorer, og ISO 3977 for gasturbiner.

Hjælpemaskineri, såsom elektriske energikilder, hydrauliske anlæg, kedelanlæg, køle- og luftkompressorer, mekanisk ventilation inklusive luftkonditioneringsanlæg, navigationsinstrumenter, radio- og radaranlæg og andre indretninger, som er forudsat at skulle anvendes under normale driftforhold, skal være i drift.

Back to top

Bullermätningarna skall företas under gång, med en belastning på minst 90% av den installerade kontinuerliga framdrivningseffekten, som samtidigt skall driva fartyget.

Den kontinuerliga maskineffekten bestäms enligt internationella standarder, ISO 3046-1:1995(E) för förbränningsmotorer och ISO 3977 för gasturbiner.

Hjälpmaskineri, såsom elektriska energikällor, hydrauliska anläggningar, uppvärmningsanläggningar, kyl- och luftkompressorer inklusive luftkonditioneringsanläggningar, navigationsinstrument, radio- och radarutrustning och annan utrustning avsedd för användning under normala driftförhållanden, skall vara i drift.

 

Norwegian-Swedish

 

Argon er en inert gass, dvs. den reagerer ikke med metallet i smelte-badet. Den påvirker derfor ikke sveisemetallets kjemiske sammensetning eller struktur, og gir ingen avbrenning av materialenes legeringselementer.
Argon benyttes til TIG-, MIG- og plama-sveising av alle sveisbare materialer. Spesielt godt egnet for sveising av materialer som er følsomme for oksiderende gasser, for eksempel aluminium, rustfritt stål, kobber og titan.
Argon benyttes også som bakgass ved ensidig sveising av rustfritt stål.

Argon utgjør under 1% av vår atmosfære, men er en meget viktig industrigass. Argon tilhører edelgassene og er luktfri og fargeløs. Den er ikke brennbar, ikke giftig, kan ikke forårsake korrosjon og inngår ikke i noen kjente kjemiske komponenter. Ved atmosfærisk trykk har argon kokepunkt ved minus 186 ºC.

Argon produseres ved å destillere renset luft og leveres enten som gass på flasker eller i flytende form med tankbil eller i cryobeholder

Back to top

Argon är en inert gas, dvs. den reagerar inte med metallen i smältbadet. Den påverkar därför inte svetsmetallens kemiska sammansättning eller struktur, och ger ingen avbränning av legeringselementen.
Argon används till TIG-, MIG- och plasmasvetsning av alla svetsbara material. Det är speciellt väl lämpat för svetsning av material som är känsliga för oxiderande gaser, till exempel aluminium, rostfritt stål, koppar och titan.
Argon används också som rotgas vid ensidig svetsning av rostfritt stål.

Argon utgör mindre än 1 % av vår atmosfär men är en mycket viktig industrigas. Argon tillhör ädelgaserna och är en luktfri och färglös gas. Den är inte brännbar, inte giftig, kan inte förorsaka korrosion och ingår inte i några kända kemiska föreningar. Vid atmosfäriskt tryck har argon sin kokpunkt vid minus 186 ºC.

Argon produceras genom destillation av renad luft och levereras antingen som gas på flaskor eller i flytande form, med tankbil eller i kryobehållare.

 

 

Russian-Swedish

 

Общая конструкция состоит из нагревательных элементов, которые образуют печную камеру в виде туннеля. Через печную камеру проходит верхная часть петли сетчатои ленты, на которой находится тестовые заготовки. Лента приводится в движение приводом с движущимися валиками. Блок привода состоит из вариатора, коробки передач, двухскоростного электродвигателя  и цепных передач. Автоматическое смещение ленты находится в нижней части ее возвратной петли. Специальное регулирующее устройство делает поправки и этим препятствует набеганию ленты на боковые стенки нагревательного элемента. Благодаря этой регулировке повышается срок службы ленты и надежность работы печи. Скорость ленты, а тем самым и время выпечки, можно плавно регулировать двухступенчато в диапазоне от 10 до 100 минут с помощью вариатора.

Back to top

I stora drag består ugnens konstruktion av värmeelement som bildar en bakkammare i form av en tunnel. Genom bakkammaren löper överdelen av en slinga av nätband, på vilken degprodukterna ligger. Bandet sätts i rörelse av en anordning med rörliga valsar. Drivmekanismen består av variator, växellåda, elmotor med två hastigheter samt kedjetransmission. Den automatiska framdrivningen av bandet befinner sig i undre delen av slingan. En speciell reglermekanism justerar bandet och förhindrar att det löper mot värmeelementen på sidväggarna. Tack vare denna justeringsmekanism förlängs transportbandets livstid och ugnens driftsäkerhet höjs. Bandets hastighet, och därmed baktiden, kan regleras steglöst från 10 till 100 minuter med variatorn.


Last updated 2007-05-07 * Back to first page